• امروز : چهارشنبه - ۲ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Wednesday - 22 May - 2024
14

جزئیات توافق اصناف با اداره امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد سال ۹۴

  • کد خبر : 699
  • 04 خرداد 1395 - 7:38

جزییات توافق سازمان امور با اصناف:به ادارات امور مالیاتی اجازه داده می شود با رعایت این موارد ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول کنند. الف- شرایط […]

جزییات توافق سازمان امور با اصناف:به ادارات امور مالیاتی اجازه داده می شود با رعایت این موارد ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول کنند.

الف- شرایط توافق

۱- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند مشمول توافق هستند.

ضرورتی به تسلیم چاپ اظهارنامه به صورت کاغذی و ارائه به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می شود.

در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ( به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد ، مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

۳- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نشده اند، در آمد مشمول مالیات عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰ درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۳ تعیین می شود.

۴- مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند ، حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد، مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت کنند، برگ مالیات قطعی آنها تا ۱۵/۶/۱۳۹۴ صادر خواهد شد.

۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل شود که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵ درصد با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما به التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج- سایر موارد:

۶- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، باید درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور ( برای سایر پرونده ها ) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۷- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا باید مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۸- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‏های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرار گیرد.

۹- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال ۱۳۹۴ با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق است.

۱۰- مودیانی که در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام کرده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

۱۱- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می شود تا برای رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام شود.

جزییات توافق سازمان امور با اصناف:به ادارات امور مالیاتی اجازه داده می شود با رعایت این موارد ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول کنند.

الف- شرایط توافق

۱- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند مشمول توافق هستند.

ضرورتی به تسلیم چاپ اظهارنامه به صورت کاغذی و ارائه به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می شود.

در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ( به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد ، مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

۳- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نشده اند، در آمد مشمول مالیات عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰ درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۳ تعیین می شود.

۴- مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند ، حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد، مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت کنند، برگ مالیات قطعی آنها تا ۱۵/۶/۱۳۹۴ صادر خواهد شد.

۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل شود که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵ درصد با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما به التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج- سایر موارد:

۶- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، باید درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور ( برای سایر پرونده ها ) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۷- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا باید مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۸- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‏های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرار گیرد.

۹- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال ۱۳۹۴ با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق است.

۱۰- مودیانی که در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام کرده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

۱۱- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می شود تا برای رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام شود.

لینک کوتاه : https://asnafjam.ir/?p=699
  • ارسال توسط :
  • 461 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای جزئیات توافق اصناف با اداره امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد سال ۹۴ بسته هستند

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.