قانون شهرداری‌ها

این قانون شامل مواد قانونی زیر می باشد: قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب ۴/۵/۱۳۲۸ ‌قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون […]