متن کامل قانون‌ تأمین‌ اجتماعی بایگانی - اتاق اصناف شهرستان جم

۰۴دی
متن کامل قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

متن کامل قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

متن کامل قانون‌ تأمین‌ اجتماعی        با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات   ________________   فصل‌ اول‌ – تعاریف‌ – کلیات‌    ماده‌ ۱ . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و […]